ΛΕΟ 1Α4

ΛΕΟ 1Α4

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΛΑΒΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ... 9 ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ 2 ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΝΕΚΡΟΙ! ΕΙΝΑΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1946Την νύκτα της 30-31 Μαρτίου έ.έ. καί ώραν 23.30' περίπου, αί έαμοκομμουνιστικαί συμμορίαι Γεωργίου Ελευθερίου ή καπετάν Φωτεινού έκ Λιτόχωρου, Σταύρου Γκουνου ή καπετάν Χατζάρα έκ Λε-πτοκαρυας και Παναγιώτου Παλάσκα ή καπετάν Τζαβέλλα έκ Λιτόχωρου, δυνάμεως τριάκοντα περίπου ανδρών, ένδιαιτώμεναι καί δρώσαι εις την περιοχήν Όλύμπου από μακρού, ένεργοΰσαι προφανώς κατ' εντολή ν του ΚΚΕ και ενισχυθεΐσαι υπό της τοπικής επιτροπής τοΰ ΕΑΜ Λιτόχωρου, διά ύπερε-βδομήκοντα περίπου μελών τοΰ ΕΑΜ κομμουνιστών στρατολογηθέντων έκ Λιτόχωρου καί τών πέριξ χωρίων Λεπτοκαρυάς, Παντελεήμονος κλπ. καί έξοπλισθέντων μερίμνη τοΰ ΕΑΜ Λιτόχωρου, επετέθη σαν ταυτοχρόνως καί έξ ολων τών σημείων, εναντίον τών δύο οικημάτων εις τά όποια έστρατωνίζοντο οί άνδρες τοΰ Σταθμού Χωροφυλακής Λιτόχωρου, τοΰ Μεταβατικού Αποσπάσματος Χωροφυλακής καί τοΰ Αποσπάσματος τοΰ Στρατού, μεταβάντος εις Λιτόχωρον δια τάς έκλογάς. Τα δύο οικήματα άπεΐχον αλλήλων περί τα 200 - 300 μέτρα. Καί εις μέν τό εν έστεγάζετο ό Σταθμός Χωροφυλακής Λιτόχωρου με δύναμιν ενός ανθυπασπιστού καί οκτώ οπλιτών καί τό Απόσπασμα τοΰ Στρατού ύπό άνθυπολοχαγόν καί δέκα όπλίτας, εις δε τό έτερον τό Μεταβατικόν Απόσπασμα Χωροφυλακής δυνάμεως δέκα χωροφυλάκων.

Ή έπίθεσις έγένετο ταυτοχρόνως εναντίον καί τών δύο οικημάτων καί ένεκα τής συντριπτικής υπεροχής τών επιτιθεμένων, λόγω αριθμού καί υπέρτερου οπλισμού, καθόσον διέθετον πολυάριθμα αυτόματα όπλα ελαφρά καί βαρέα καθώς καί χειροβομβίδας καί πιθανώς καί όλμους, οί άνδρες καθηλώθη-σαν εντός τών κτιρίων, άπ' όπου ήμύνθησαν γενναίως έπ' άρκετάς ώρας καί απέρριψαν σθεναρώς επανειλημμένος προσκλήσεις τών ληστοκομμουνιστών, περί παραδόσεως. Εις τό πρώτον οίκημα κατά τήν στιγμήν τής επιθέσεως εύρίσκοντο ό ανθυπολοχαγός, επικεφαλής τοΰ έκλογικοΰ Αποσπάσματος, Σπυρίδων Τσάμης, οί λοχίαι Νικόλαος Γκουνός καί Νικόλαος Τζούκας καί οί στρατιώται Αναστάσιος Μεγκίδης, Ευστάθιος Ίωαννίδης, Γεώργιος Μου-ταφτσής, Γεώργιος Πλάτας, Χρήστος Σπύρου, Γεώργιος Μουσκεφτάρης, Σταύρος Δαρβίνης, Νικόλαος Βελατάσιος καί οί χωροφύλακες τοΰ Σταθμού Χωροφυλακής Σωτήριος Κασιδιάρης, Ανδρέας Χαϊ-κάλης, Απόστολος Άποστολόπουλος, έθνοφύλαξ Αλέξανδρος Μαρμαράς καί σκοπός ό Σταύρος Λιλής. Οί υπόλοιποι πέντε όπλϊται τοΰ Σταθμού, ήσαν εις ύπηρεσίαν περιπόλου, εις τάς προς τον "Ολυμπον παρυφάς τοΰ χωρίου. Τό οίκημα έφρουρεΐτο ύπό δύο σκοπών, ενός χωροφύλακος, όστις έφρούρει τήν θύραν τοΰ Καταστήματος καί ενός στρατιώτου, όστις έφρούρει εις τό όπισθεν μέρος τοΰ οικήματος.


Ό διοικητής τοΰ Σταθμοΰ ανθυπασπιστής Αμβρόσιος Χαδέλης, δέν εύρίσκετο εις τον Σταθμόν.

Ή περίπολος ολίγα λεπτά τής ώρας προ τής εκδηλώσεως τής επιθέσεως, ίδοΰσα άτομον άγνωστον νά κατέρχεται προς τό χωρίον, έκάλεσε τοΰτο νά σταθή καί σήκωση υψηλά τάς χείρας καί εις έρώτησιν ποιος ήτο, απήντησε διά τής λέξεως «Λύκος», ήτις προφανώς θά ήτο τό σύνθημα αναγνωρίσεως τών ληστοσυμμοριτών. Καθ' ην δέ στιγμήν, τό άγνωστον άτομον έστάθη καί έσήκωσε τάς χείρας, ό χωροφύλαξ επικεφαλής τής περιπόλου ήναψεν ήλεκτρικόν φανόν καί διέκρινεν δτι έκράτει πιστό-λιον καί αμέσως έπυροβόλησε κατ' αυτού, άντιπυροβοληθείς. Συγχρόνως ή περίπολος εδέχθη πυρά δι' αυτομάτων όπλων καί άπαντήσασα εις αυτά ήρχισε συμπτυσσομένη προς τον Σταθμόν Χωροφυλακής, σύμφωνα μέ διαταγήν ην είχε. Δέν έπρόλαβεν όμως νά φθάση εις τον Σταθμόν, διότι εντός πέντε περίπου λεπτών, έξεδηλώθη ή κατά τών οικημάτων τοΰ Σταθμού καί τοΰ Αποσπάσματος έπίθεσις.

"Αμα τω άκούσματι τών πυροβολισμών τής περιπόλου, ό σκοπός χωροφύλαξ τοΰ Σταθμοΰ, είσήλθεν εις τό οίκημα και έκάλεσε τούς άνδρας εις τά όπλα. Πριν ή δμως οι άνδρες ετοιμασθούν πλήρως, ήρξατο βαλλόμενον τό οίκημα εξ δλων τών πλευρών και ό επικεφαλής τοΰ Αποσπάσματος έκρινεν δτι ή άμυνα έκ τοΰ εσωτερικού τοΰ οικήματος θα ήτο καλλίτερα και διέταξε καί έλαβον θέσιν οί άνδρες εις τά παράθυρα, έξ ών ήμύνθησαν περί τάς δύο ώρας σθεναρώς, δτε έφάνη πυρκαϊά εις τό κάτω πάτ»μα τοΰ οικήματος, δπου εύρίσκετο ό ανθυπολοχαγός καί ήτις κατεσβέσθη διά κλινοσκεπασμάτων. 'Εξηκολούθησεν ή άμυνα έπί ημίσεια ν περίπου ώρα ν, δτε, χωρίς ν' αντιληφθούν οί άνδρες πώς, έπυρπολήθη ολόκληρο ν τό οίκημα καί καθίστατο αδύνατος ή κατάσβεσις τοΰ πυρός καί ή έκ τοΰ οικήματος πλέον άμυνα. Ό ανθυπολοχαγός διέταξεν έξοδον καί κατάληψιν νέων θέσεων. Καί οί μέν μαχόμενοι εις τον πρώτον δροφον μετά τοΰ ανθυπολοχαγού άνδρες έξήλθον καί διεσώθησαν, οί δέ εν τω άνω όρό-φω ύπό τον λοχίαν Νικόλαον Γκουνόν, δέν κατώρθωσαν νά εξέλθουν, διότι ή θύρα έβάλλετο σφοδρώς καί ό λοχίας έτραυματίσθη έπιχειρήσας νά έξέλθη. Μετά τον τραυματισμόν τοΰ λοχίου, οί εναπομείναντες δύο στρατιώται καί ό έθνοφύλαξ Αλέξανδρος Μαρμαράς παρεδόθησαν. Καί τον μέν λοχίαν έξετέλεσεν αμέσως ό εξάδελφος του συμμορίτης Σταύρος Γκουνός ή καπετάν Χατζάρας καί τον έρριψεν εντός τοΰ καιομένου οικήματος καί άπετεφρώθη, τούς δέ δύο στρατιώτας καί τον έθνοφρουρόν χωροφύλακα Μαρμαραν μετά τοΰ χωροφύλακος Αποστόλου Κοτοπούλη, παρέλαβον μαζί των καί τούς άφήκαν αυθημερόν ελευθέρους, άφοΰ τούς άπεγύμνωσαν

Οί έν τω δευτέρω οίκήματι δέκα χωροφύλακες τοΰ Αποσπάσματος Χωροφυλακής, καίτοι άνευ βαθμοφόρου, ώχυρώθησαν εντός τοΰ οικήματος καί ήμύνθησαν γενναίως, μέχρι τής 04.30' ώρας, άπορρί-ψαντες μετ' άγανακτήσεως γενομένας κατ' επανάληψιν προτάσεις παραδόσεως. Οί ληστοκομμουνι-σταί, βλέποντες δτι δέν ή δύ να ντο νά καταβάλουν άλλως πώς τούς αμυνόμενους γενναίως χωροφύλακας, έπυρπόλησαν καί τό οίκημα τούτο περί ώραν 04.30', δτε οί χωροφύλακες, μή δυνάμενοι πλέον νά μείνουν εντός τοΰ οικήματος, έπεχείρουν έξοδον δι' ενός παραθύρου, διότι ή θύρα έπυρπολεΐτο καί έξήλθον πέσαντες έκ τοΰ παραθύρου έπτά, έξ ών έφονεύθησαν οί έξ, τοΰ εβδόμου προσποιηθέντος τόν νεκρόν καί διασωθέντος ούτως ως έκ θαύματος. Οί υπόλοιποι τρεις άπηνθρακώθησαν εντός τοΰ οικήματος, μή δυνηθέντες νά εξέλθουν, διότι ίσως νά είχον τραυματισθή ή καί φονευθή.

Έκ τής ένεργηθείσης ύπό τής Υπηρεσίας ανακρίσεως, συνεχισθείσης παρά τοΰ αφιχθέντος ανακριτού καί εισαγγελέως, διεπιστώθη πλήρως καί άνευ ουδεμιάς αμφιβολίας, δτι τήν έν λόγω κακοΰργον πράξιν ενέπνευσαν, ώργάνωσαν καί έξετέλεσαν οί έν Λιτοχώρω έαμοκομμουνισταί διά τής τοπικής επιτροπής τοΰ ΕΑΜ Λιτόχωρου.Ούτοι έξετέλουν διαταγήν τοΰ ΚΚΕ καί άπεσκόπουν αφ" ενός μέν εις τήν τρομοκράτησιν τοΰ πληθυσμού καί άναβολήν τών εκλογών καί άφ' ετέρου εις τήν δημιουργία ν γενικωτέρας αναταραχής καί δοκιμαστικής κρούσεως.

Φονευθέντες χωροφύλακες έκ τών ανδρών τοΰ "Αποσπάσματος Γεώργ. Κλάντζος, Άριστ. Σακκας, Γεωργ. Εύαγγελίδης, Άναστ. Μήτσος, Θεμ. Μαντάς, Νικ. Πουλιανίτης, Γεώργ. Εύαγγελίδης, Ήλ. Λιά-γκας, Γεώργ. Ξηντάρης».                   ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ   ΕΔΩ

NA TO ΤΟ NTOKOYMENTO «ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΓΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΟΥ ΠΕΤΟΥΣΑΝ ΠΕΤΡΕΣ... ΑΠΟΧΩΡΩ...»!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ..

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΛΙΝΤΣΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΚΑΝΕΙΣ... ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ (ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΗΛΑΔΗ) ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟΝΒ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                     ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ     ΕΔΩ

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Φάνια διασώστρια: «Οι διασώστες των ΜΚΟ έπαιζαν ξύλο για μια φωτογραφία με το μωρό στα χέρια»


Τη  Φάνια την περίμενα αρκετό καιρό μέχρι να μου παραχωρήσει τη συνέντευξη. Γνώριζα πως βρισκόταν στην Αθήνα, αλλά περίμενα να συνέλθει από τις τρομακτικές εμπειρίες που βίωσε επί 100 ολόκληρες μέρες στη Λέσβο, το νησί όπου μόνο το Γενάρη κατέφθαναν ημερησίως πάνω από 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες την ημέρα.

Όταν επιτέλους κλείσαμε το ραντεβού -μια Κυριακή μεσημέρι- στο Μοναστηράκι, μόλις αντίκρισε το πολύχρωμο πλήθος, γούρλωσε τα μάτια και είπε:  «Πω πω, χαμός από κόσμο! Σαν να είμαι στη Λέσβο».
Πώς είναι όμως να είσαι στη Λέσβο, αυτή την εποχή; Πώς είναι να ζεις από τόσο κοντά τη χειρότερη προσφυγική κρίση μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο; Η πρώην αθλήτρια βόλεϊ και νυν ναυαγοσώστρια Φάνια προσπαθεί φιλότιμα να μου μεταφέρει τις εικόνες, επιθυμώντας να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει εκεί κάτω.
ΟΙ ΜΚΟ, ΟΙ «ΤΑΛΙΜΠΑΝ» ΚΑΙ Η ΣΑΡΑΝΤΟΝ ΠΟΥ ΣΚΟΡΠΙΖΕ ΛΕΦΤΑ
Η 36χρονη Φάνια επαναλαμβάνει συχνά πόσο άλλαξε η ζωή της μετά τη Λέσβο
 και πώς εξοργίζεται κάθε φορά που ακούει πόσο επικίνδυνοι είναι οι μουσουλμάνοι, πως θα έπρεπε «να τους πνίξουμε όλους, να τελειώνουμε με δαύτους».
«Ούτε εγώ έκανα ποτέ παρέα με μουσουλμάνους. Σίγουρα οι δικές μου προσλαμβάνουσες είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές τους. Και οι πολιτιστικές και οι θρησκευτικές. Όλα αυτά όμως δεν έχουν σημασία. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές».
»Στη Λέσβο πήγα 8 Νοεμβρίου. Μια μέρα μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της 28ης Οκτωβρίουτο Υπουργείο Ναυτιλίας κάλεσε όλες τις ναυαγοσωστικές σχολές να βοηθήσουμε. Από τις 16 σχολές που υπάρχουν στην Ελλάδα, ανταποκρίθηκαν οι τρεις. Οι δύο τα παράτησαν τα Χριστούγεννα, εκτός από τη δική μου σχολή, την ΕΝΑΚ (Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία), που έμεινε μέχρι και το Φεβρουάριο. Υπήρξε βέβαια και μία τέταρτη, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ένωση των υπολοίπων και ακολούθησε δική της πορεία» λέει η Φάνια και μου εξηγεί πως, με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, έχουν παρεισφρήσει ανάμεσα στους εθελοντές διάφοροι καιροσκόποι, που εξαργυρώνουν το δήθεν έργο τους σε δωρεές. «"Ταλιμπάν ναυαγοσώστες" τους λέμε αυτούς» κι εννοεί αυτούς όλους που πατάνε στον εθελοντισμό για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους
«Ποια είναι δηλαδή τα συμφέροντά τους;» τη ρωτάω. «Μα, οι φωτογραφίες.Παίζουν ξύλο για μια φωτογραφία που θα απεικονίζει τον διασώστη της τάδε ή δείνα ΜΚΟ να σώζει ένα παιδί. Αρπάζουν το παιδί ο ένας από τα χέρια του άλλου. Οι φωτογραφίες προβάλλονται στα μίντια, πείθουν για το έργο τους και τότε αρχίζουν να πέφτουν οι δωρεές. Θυμάμαι, ειδικά όταν πρωτοπήγαμε,  μας έσπρωχναν στις βάρκες για να μη βγαίνουμε στις φωτογραφίες. Σου παίρνουν το παιδί μέσα από τα χέρια». «Έχεις όμως κι εσύ παρόμοιες φωτογραφίες» της λέω. «Ναι, μόνο που οι δικές μου φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί από φίλους εθελοντές. Τις ανακάλυψα όταν επέστρεψα από το νησί. Δεν χρησιμοποιήθηκαν για κάποιον σκοπό» μου εξηγεί.
Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με κύματα και απίστευτο κρύο. Η απουσία ειδικών στολών, λόγω περιορισμένου budget, κάνει το παγωμένο νερό ανυπόφορο.
«Η ιστορία ξεκίνησε με τον Αϊλάν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ξαφνικά ενδιαφέρθηκαν όλοι για τους πρόσφυγες. 53 ΜΚΟ είναι αυτήν τη στιγμή εκεί κάτωΠού ήταν όλες αυτές τόσο καιρό; Από το 2004 υπήρχε το πρόβλημα, ίσως και μεγαλύτερο. Τον τελευταίο καιρό έχει εξασθενίσει κάπως. Οι κάτοικοι του νησιού έλεγαν “δεν αντέχουμε άλλο να βλέπουμε πτώματα στις παραλίες. Βοηθήστε μας”.  Όσο για το κράτος -εκτός από το Λιμενικό, που πραγματικά κάνει σπουδαία δουλειά- είναι απόν. «100 μέρες που ήμουν εκεί, δεν είδα κανέναν κρατικό φορέα, εκτός από τη μέρα που επισκέφθηκε το νησί ο Μητσοτάκης. Τότε ήταν όλοι εκεί».
Εκεί ήταν κάποια στιγμή και ο Άι Γουέι, εκεί και η Σούζαν Σάραντον. «Δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθαν όλοι αυτοί εκεί. Να προσφέρουν τι; Δεν καταλαβαίνω γιατί η Σάραντον μοίραζε λεφτά μέσα από μια βαλίτσα. Δεν μπορούσε να τα στείλει από το σπίτι της;» Δεν αντέχω να μην κάνω το συνειρμό με τους εμίρηδες που μοίραζαν κάποτε χρυσά ρολόγια στα φτωχά, εκστασιασμένα από τον πλούτο, πλήθη.
ΤΑ ΟΥΡΛΙΑΧΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ 
Σύμφωνα με το νόμο, κανείς ναυαγοσώστης δεν έχει δικαίωμα να μεταφέρει πρόσφυγες/μετανάστες στο διασωστικό σκάφος, παρά μόνο αν τους περισυλλέξει από τη θάλασσα. Μόνο το Λιμενικό και τα σκάφη της Frontex επιχειρούν στα ανοιχτά, καθώς διαθέτουν και τα κατάλληλα σκάφη. Όπως μου εξηγεί η Φάνια, «εμάς πρωταρχική δουλειά μας είναι να φτάνουν στην ακτή ασφαλείς. Ένα συχνό πρόβλημα είναι ότι πολλοί παρασύρονται από το φως του Φάρου και κινδυνεύουν να πέσουν στα βράχια. Προσπαθούμε λοιπόν, κάνοντας σινιάλα από την ακτή, να τους οδηγήσουμε στη σωστή κατεύθυνση. Στη διασωστική βάρκα είμαστε δύο με τρία άτομα, όχι παραπάνω. Για να μπορούμε, αν χρειαστεί, να μεταφέρουμε κόσμο. Η αγωνία μας είναι να προλάβουμε»
Η Φάνια και όλοι οι ναυαγοσώστες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, ανεξάρτητα από το αν είναι ανεξάρτητοι εθελοντές (όπως η σχολή όπου ανήκει η ίδια) ή μέλη ΜΚΟ, ξέρουν πολύ καλά τι συνέπειες μπορεί να έχει μια καθυστέρηση. Ξεκινούν 4.30 το πρωί και σταματάνε στις 12 στο βράδυ. Ειδικά Οκτώβρη με Νοέμβρη, έρχονταν 80 βάρκες τη μέρα. Όλη μέρα μέσα στο παγωμένο νερό, το οποίο γίνεται ανυπόφορο ειδικά αν δεν διαθέτεις τις ακριβές στολές των Ισπανών, όπως μου λέει η ίδια. Κοιμούνται με διαλείμματα, πάντα με τον ασύρματο στο πλάι.
Πώς είναι άραγε να μυρίζεις τον θάνατο από τόσο κοντά και να πρέπει να τρέξεις για να τον προλάβεις; 
«Θυμάμαι ένα βράδυ, πήραμε σήμα για μια βάρκα. Όταν πλησιάζαμε, ακούγαμε τα ουρλιαχτά τους και δεν ξέραμε πού να πάμε μες στο σκοτάδι. Με φακούς προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται. Μου είχαν κοπεί τα πόδια. Δεν ήξερα τι θα αντικρίσω. Όταν επιτέλους τους βρήκαμε, οι άνθρωποι ήταν μέσα στη βάρκα και βούλιαζαν. Ακόμη θυμάμαι τα ουρλιαχτά τους» μου λέει και σηκώνει το μανίκι της: «να, κοίτα, ανατριχιάζω τώρα που σ’ τα λέω» (μια κίνηση που θα επαναληφθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της διήγησης).
«Μια μέρα με έπιασε ένας μπαμπάς και μου είπε μες στο σκοτάδι ότι έπεσε το παιδί του μέσα, δεν το βρήκαμε ποτέ. Άλλη φορά πάλι, έβγαλαν έξω ένα παιδί 4 χρονών νεκρό, από υποθερμία. Το βλέπω στον ύπνο μου κάθε μέρα».
Διάσωση διά θαλάσσης. Μισοβουλιαγμένη βάρκα λόγω υπερφόρτωσης και μποφόρ. 13 άτομα μέσα στο νερό, σώθηκαν όλοι.
Οι βάρκες φτάνουν η μια μετά την άλλη. Οι διασώστες περιμετρικά της βάρκας φροντίζουν για την ασφαλή απόβαση των επιβατών. Δεξιά, η Φάνια υποβαστάζει μια γυναίκα έτοιμη να λιποθυμήσει. (Photo: Πηνελόπη Φατούρου.)
ΤΑ ΝΑΡΚΩΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ
Σύμφωνα με το Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργο Μόσχο,πάνω από 10.000 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες έχουν περάσει από τη χώρα μας. Η Φάνια, που γνώρισε πολλά από αυτά κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Λέσβο, λέει ότι πολλά από αυτά έρχονται τραυματισμένα εδώ από τον πόλεμο. Οι γονείς τους, μην μπορώντας να εξασφαλίσουν τα ποσά που απαιτούν οι διακινητές, τα στέλνουν μόνα τους για να γλιτώσουν από τη φρίκη του πολέμου.
Τη ρωτάω για τα παιδιά στις φωτογραφίες διάσωσης. Γιατί στις περισσότερες δείχνουν λιπόθυμα; «Τα περισσότερα είναι ναρκωμένα για να μην κλαίνε, να μη φοβούνται στη διάρκεια της διαδρομής. Τις πρώτες μέρες που δεν τα ξέραμε αυτά, παθαίναμε πανικό. Νομίζαμε ότι έχουν πάθει υποθερμία. Τα τσιμπούσαμε για να δούμε αν αντιδρούν. Οι γονείς εμπιστεύονται εμάς που φοράνε στολέςΔεν το δίνουν εύκολα το παιδί τους, φοβισμένοι από αυτά που έχουν ζήσει στην Τουρκία. Στην Τουρκία κρύβονται από το φόβο τους στα βουνά. Στα camps τούς δίνουν μια δυο φέτες ψωμί όλη μέρα. Είναι αδύνατο να μείνουν εκεί».
Ένα από τα ναρκωμένα παιδιά. Η φωτό είναι από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι της στην παραλία, γι' αυτό και φοράει ακόμη τα γυαλιά ηλίου. Δεν έχει προλάβει καν να φορέσει την ειδική στολή.
Σινιάλα από την ακτή για να οδηγηθούν οι βάρκες στη σωστή κατεύθυνση. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν το φως του Φάρου και πάνε κατευθείαν στα βράχια.
Η βραχώδης ακτή κάτω από το Φάρο στρωμένη με εκατοντάδες σωσίβια, έτσι όπως την είδε η Φάνια όταν πρωτοπήγε στη Λέσβο. Όλα άχρηστα, αφού είναι γεμισμένα με εφημερίδες και χαρτιά. Τώρα πλέον, τα σωσίβια στοιβάζονται και περισυλλέγονται από τον Δήμο.
«ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΦΙΛΑΝΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ»
«Από τις βάρκες μόλις μας δουν, μας πετούν ακόμη και τσιγάρα από τη χαρά τους – ό,τι έχουν. Μόνο αν βρίσκεται διακινητής στη βάρκα, έχουν κατεβασμένα τα κεφάλια και κάθονται αμίλητοι. Θεωρούν ότι είμαστε οι μόνοι παγκοσμίως που νοιαζόμαστε γι αυτούς. Κατεβαίνουν από τη βάρκα και σου φιλάνε τα χέρια, τα πόδια. “Γιουνάν. Μόνο οι Γιουνάν είναι για μας” λένε. Τρεις μήνες που έζησα εκεί δεν μας δημιούργησε κανείς πρόβλημα. Ούτε ένας. Σίγουρα υπάρχουν και κακοί ανάμεσά τους, όπως παντού άλλωστε. Θυμάμαι ένα πεντάχρονο αγοράκι που μόλις είδε ότι πρόσφερα στεγνά παπούτσια στον πατέρα του, μου πρόσφερε ένα πακέτο αραβικά μπισκότα που κρατούσε. Ή την Σύρια στο πλοίο της επιστροφής, που είδε πως κρύωνα ενώ είχα ξαπλώσει και ήρθε και με σκέπασε με την κουβέρτα της. Έλληνες δεν μου έχουν φερθεί έτσι. Σου λένε “ευχαριστώ” και για μια σοκολάτα. Οι Σύριοι ειδικά πετάνε και το χαρτάκι στον κάδο. Οι γυναίκες κατεβαίνουν από τη βάρκα και είναι στην πένα. Μόλις συνέλθουν και τους δώσουμε στεγνά ρούχα, πάνε κατευθείαν να πλυθούν». Και τότε γιατί ακούμε στις ειδήσεις ότι διαμαρτύρονται ακόμη και για την ποιότητα της τροφής που τους παρέχουμε, δίνοντας την εντύπωση της αγνωμοσύνης; «Αυτές οι διαμαρτυρίες είναι φτιαχτές. Τους βάζουν και τα λένε».
Τσάι με Σύριους πρόσφυγες. Αμέσως μετά την αποβίβαση, αφού έχουν φορέσει στεγνά ρούχα.
Μήπως τότε όλοι αυτοί οι καλοί τρόποι που περιγράφει οφείλονται στην αστική τους καταγωγή και την αντίστοιχη οικονομική τους άνεση, αναρωτιέμαι. «Είναι μύθος αυτό» απαντά. «Οι πλούσιοι έφυγαν από τις πρώτες μέρες του πολέμου. Συνάντησα πρόσφυγα που είχε μόλις 100€. Αυτή ήταν όλη του η περιουσία. Συνήθως κρύβουν λεφτά και κοσμήματα στα μπουφάν των παιδιών. Εμείς όμως όταν φτάνουν στην ακτή, πετάμε όλα τα βρεγμένα ρούχα και τους δίνουμε στεγνά. Ο καημένος λοιπόν έψαχνε απελπισμένος μέσα στις ντάνες των βρεγμένων ρούχων, τα 100€ που είχε κρύψει στο μπουφάν του παιδιού του. Δεν τα βρήκε ποτέ». Είδα από κοντά το φόβο, τον τρόμο τους, τη δυστυχία τους. Το να πνίγεσαι είναι ο χειρότερος τρόπος θανάτου.Βομβάρδισέ τους, αλλά μην τους πνίγεις» καταλήγει θυμωμένη. Σίγουρα η Φάνια δεν έχει συνέλθει ακόμη. Όπως μου εξομολογείται, νομίζει ότι έχει πάθει κατάθλιψη. Τη ρωτάω αν θα ξαναπάει. «Θα ξαναφύγω σε 10 μέρες. Έλα μαζί μου (θα έρθεις, δεν το συζητώ) να τα δεις από κοντά. Δεν μπορώ να κάτσω εδώ να τσακώνομαι με φίλους. Δεν αντέχω να μου λένε πως αυτοί θα μας σφάξουν».
Σίγουρα θα βρεθούν πολλοί που θα αμφισβητήσουν την μαρτυρία της Φάνιας, κι άλλοι τόσοι που θα ψάξουν να βρουν ταπεινά κίνητρα ή ύποπτους σκοπούς. Λογικό αν σκεφτούμε πως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με πλήθος παραποιημένων ή ψευδών ειδήσεων. Επίσης λογικό όμως αν σκεφτούμε πως εντέλει οι περισσότεροι από εμάς ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε και διαβάζουμε αυτό που θέλουμε να διαβάσουμε.
ENAK Rescue Team (οι Έλληνες) και Proactiva Open Arms (οι Ισπανοί, οι οποίοι συνεργάζονται άψογα με τους Έλληνες). Με την κίτρινη μπλούζα, ο περιβόητος Ισπανός Niko, που η φωτογραφία του έκανε το γύρο του διαδικτύου.
Η Φάνια σε μια κανονική στιγμή της καθημερινότητάς της, ως επαγγελματίας ναυαγοσώστρια σε ελληνική παραλία.                     ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ  ΕΔΩ

Επίσκεψη Διοικητή 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ στη ΣΜΥ


Επίσκεψη Διοικητή 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ στη ΣΜΥ
Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 ο Διοικητής 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ επισκέφθηκε τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΕΣ, παρείχε οδηγίες και νουθεσίες στους Σπουδαστές της Σχολής.

Εθνικός ύμνος στην Αλεξανδρούπολη


Επίσκεψη ΓΕΠΣ στη ΣΣΕ


Επίσκεψη ΓΕΠΣ στη ΣΣΕ
Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ) επισκέφθηκε τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΕΣ, παρείχε οδηγίες και νουθεσίες στους Ευέλπιδες.

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Παλιόπαιδα με μαύρα ρούχα χάλασαν συγκινητική συγκέντρωση «αγάπης» και λουλουδιών για τα θύματα της ισλαμικής τρομοκρατίας στις Βρυξέλλες (video)

Πάνω από χίλιοι casuals οπαδοί εμφανίστηκαν ξαφνικά σε ένα συλλαλητήριο στο κέντρο των Βρυξελλών σήμερα, πυροδοτώντας αντιπαραθέσεις με αριστερούς και μη λευκούς μετανάστες που είχαν έρθει να διακηρύξουν «ειρήνη και αγάπη» μετά τις ισλαμικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην πόλη.
Παρά το γεγονός ότι οι οπαδοί δεν έκαναν τίποτα, παρά μόνο τραγουδούσαν, η αστυνομία τους επιτέθηκε με εκτοξευτήρες νερού και κλομπ, ενώ την ίδια στιγμή, ακόμα εννέα μη λευκοί ύποπτοι για τρομοκρατία συνελήφθησαν σε επιδρομές της αστυνομίας σε όλο το Βέλγιο.
Περίπου 1.000 αριστεροί και μη λευκοί έφτασαν πρώτοι στην πλατεία de la Bourse Place στις Βρυξέλλες, όπου υπήρχε μεγάλος αριθμός λουλουδιών σε ανάμνηση των επιθέσεων. Εκεί άρχισαν να λένε τις συνήθεις κοινοτοπίες για "ειρήνη" και "ανοχή" αποκρύβοντας τα φυλετικά δημογραφικά αιτία της βίας.
Ωστόσο, γύρω στις 14:00, σύμφωνα με το βελγικό κανάλι RTBF, περίπου 1.000 casuals εμφανίστηκαν ξαφνικά, με πανό και φωνάζοντας συνθήματα προβάλλοντας μια προηγουμένως άγνωστη οργάνωση που ονομάζεται "το έθνος".
Ένα από τα πανό έλεγε Casuals against Terrorism. Οι Casuals είναι οπαδική υποκουλτούρα που ξεκίνησε από την Βρετανία.
Άλλα συνθήματα που φώναζαν ήταν «εδώ είναι το σπίτι μας», και «το κράτος, είναι συνεργός του Ισλαμικού Κράτους», θεωρώντας το βελγικό κράτος που επιτρέπει τη μουσουλμανική εισβολή, υπεύθυνο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις.
Μερικοί από το πλήθος των μη λευκών και αριστερών, συγκλονισμένοι από το μέγεθος της προσέλευσης των casuals, επιχείρησαν να επιτεθούν, αλλά συγκρατήθηκαν από άλλους δικούς τους. Καθώς άρχισε να αυξάνει η ένταση, η βελγική αστυνομία σχημάτισε μια γραμμή μεταξύ των δύο ομάδων.
Τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που κάλυπταν την συγκινητική συγκέντρωση "ειρήνης", άρχισαν αμέσως να στέλνουν ειδήσεις μιλώντας για "νεοναζί" που ήρθαν στο συλλαλητήριο και έκαναν «ναζιστικούς χαιρετισμούς».
Στη συνέχεια δόθηκε διαταγή στην αστυνομία να επιτεθεί στους οπαδούς με τα ΜΑΤ, με κλομπ και εκτοξευτήρες νερού. Κάποιοι οπαδοί προσπάθησαν να αντιδράσουν στην εντελώς αδικαιολόγητη και υπερβολική χρήση βίας της αστυνομίας, και αρκετοί συνελήφθησαν.
Οι περισσότεροι όμως έφυγαν από το σημείο τόσο γρήγορα όσο είχαν εμφανιστεί, αφήνοντας την αστυνομία να προστατεύσει τους αριστερούς, όπως κάνει πάντα κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή

Ποιες είναι οι 13 σατανικές οικογένειες πίσω από την «Νέα Παγκόσμια Τάξη;»


Translate this page: EN FR DE ES RU AR
Οι 13 οικογένειες που θεωρούν τους εαυτούς υπεράνω όλων.
Αυτές εδώ οι οικογένειες είναι οι σκοτεινές δυνάμεις πίσω από την «Νέα Παγκόσμια Τάξη» και την ατζέντα τους με σκοπό τον απόλυτο έλεγχο της ανθρωπότητας, των φυσικών πόρων της και την οδήγηση της στην μόνιμη δουλεία.
Με γοργά βήματα χάνουμε τις ελευθερίες μας ενώ τα πλοκάμια του χταποδιού της «Νέας Τάξης Πραγμάτων» όλο και απλώνονται γύρω μας. Καταστρέφουν την παγκόσμια οικονομία και γεμίζουν με χρέη τους λαούς εξαγοράζοντας τους πολιτικούς του σε όλες τις χώρες…δημιουργούν νέους πολέμους ή συντηρούν τους πολέμους για να σπερνουν χάος στις χώρες ωστε να μπορούν να τους κλέβουν το βιος τους. Είναι μια μηχανή που δεν θα σταματήσει από μόνη της εκτος και αν καταστραφεί απο την επίγνωση της ανθρωπότητας…
Αυτή εδώ η πυραμίδα ενορχηστρώνει όλα τα μεγάλα γεγονότα και τους πολέμους στην υφήλιο. Ενα 99% του πληθυσμού της γης, κυβερνάται από την “ελίτ» που είναι μικρότερη του 1%.
Rothschild (Bauer)
Bruce
Cavendish (Kennedy)
De Medici
Hanover
Habsburg
Krupp
Plantagenet
Rockefeller
Romanov
Sinclair (St. Clair)
Warburg (del Banco)
Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)
ΠΗΓΗ: ΚΟΡΑΞ για τα Κατοχικά Νέα                                                            ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ     ΕΔΩ

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ....!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΕΙ ΚΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ...!!

     ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ           ΕΔΩ
ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ....

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ !!! – ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΛΟΙ : Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ {ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ}


vrikseles
ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΝΕΑ…ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ….Η ΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΒΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ!!! ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΣΤΟΕΣ, ΚΡΥΦΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥΣ…
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ…!!!
Μέσα σε δύο ώρες από την είδηση ​​των επιθέσεων της Τρίτης στις Βρυξέλλες, κάποια βίντεο εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίως, τα οποία φέρεται να είναι από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που δείχνει εκρήξεις στο τρένο και το αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες.
Η Αθέατη γνώση σας παρουσιάζει όλες τις ενδείξεις για το υποτιθέμενο τρομοκρατικό χτύπημα των Τζιχαντιστών στις Βρυξέλλες το οποίο ήταν μια φάρσα.
Η γυναίκα που βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία είναι μια ηθοποιός κρίσης η οποία είχε βρεθεί <<εντελώς τυχαία>> και σε αντίστοιχα τρομοκρατικά χτυπήματα των Illuminati στην Αουρόρα, Βοστώνη, Σάντι Χούκ και φέτος στο Παρίσι.
ΑΘΕΑΤΗ2ΑΘΕΑΤΗ3
Δείτε πόσο μοιάζουν οι παραπάνω φωτό, με την ηθοποιό (βλέπε φωτό παρακάτω) που έπαιξε τον ρόλο της τραυματισμένης σε μια άσκηση που έγινε στο λονδίνο τον περασμένο μήνα. Την συγκεκριμένη στιγμή βλέπετε τη γυναίκα να γελάει γνωρίζοντας ότι πρόκειται για άσκηση. Λεπτομέρειες για αυτή την άσκηση θα σας παρουσιάσουμε στο άρθρο αυτό.
Ας έρθουμε λοιπόν στο σήμερα.
Δύο από τις πιό γνωστές γαλλόφωνες εφημερίδες του Βελγίου τηλεοπτικά δίκτυα και ενημερωτικά μαζικά μέσα, οι La Derniere Heure και η La Libre Belgique» η οποία ιδρύθηκε το 1884, καλύπτουν όλες τις εθνικές και διεθνείς ειδήσεις.
Ένα από τα πρώτα βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Βελγίου, ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις κάμερες παρακολούθησης της ασφάλειας CC στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Η έκθεση βίντεο κυκλοφόρησε στις 9:07 π.μ., μία ώρα μετά την πρώτη βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο.
Το βίντεο ήταν πλαστό. Αυτό που η Derniere Heure και η La Libre δημοσίευσαν ήταν πλάνα από την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα στο διεθνές αεροδρόμιο τον Ιανουάριο του 2011.
Οι δημοσιογράφοι και οι συντάκτες των μέσων ενημέρωσης έχουν πλήρη επίγνωση ότι το βίντεο επιτήρησης σε ένα αεροδρόμιο είναι υπό τη δικαιοδοσία των αρχών ασφαλείας του αεροδρομίου.
Συνήθως δεν απελευθερώνονται αμέσως μετά από μια τρομοκρατική επίθεση.
Δεν υπήρχε τρόπος τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μπορούσαν να έχουν στα χέρια τους βίντεο επιτήρησης άμεσα μετά τον απόηχο των επιθέσεων. Επιπλέον, μετά την επίθεση, το αεροδρόμιο έκλεισε.
Με άλλα λόγια, το βίντεο επιτήρησης του αεροδρομίου δεν θα ήταν διαθέσιμο στα μέσα ενημέρωσης λιγότερο από μία ώρα μετά την εκδήλωση της τρομοκρατίας.
Αυτό που η Derniere Heure έκανε ήταν να πάρει πλάνα από το Διεθνές αεροδρόμιο στην Μόσχα, να αφαιρέσει τον ήχο στα ρωσικά, να αλλάξει την ημερομηνία και να το μεταδόσει στο Διαδίκτυο και το δίκτυο τηλεόρασης στις 09:07 πμ.
Παρακάτω είναι ενα φωτογραφικό στιγμιότυπο βίντεο που ανέφερε το DH:
αθεατη.2εικονα βιντεο
Και εδώ είναι ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο βίντεο από το Ιανουάριο του 2011 και την τρομοκρατική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Μόσχας.
αθεατη.3
Αυτό ήταν ενα από τα πιό ηλίθια λάθη που έκαναν τα ελεγχόμενα ΜΜΕ που πήραν εντολή από τους σκηνοθέτες της τρομοκρατικής επιχείρησης.
Και τώρα ας αναλύσουμε το δεύτερο ψεύτικο βίντεο παρακολούθησης στο σταθμό του μετρό Μάελμπεκ των Βρυξελλών.
Η τρομοκρατική επίθεση το απόγευμα της 22ας Μαρτίου στο σταθμό του μετρό Μάελμπεκ των Βρυξελλών αναφέρθηκε από μέσα ενημέρωσης, όπως το CNN.
Σε αυτές τις αναφορές, το βίντεο από μια τρομοκρατική επίθεση το 2011 στο Μινσκ της Λευκορωσίας χρησιμοποιήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να περιγράψουν αυτό που συνέβαινε στο σταθμό του μετρό κατά τη στιγμή των επιθέσεων.
Σύμφωνα με την Βρετανική εφημερίδα The Independent:
Το CCTV υλικό που μοιράστηκε μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες, όπου πιστεύεται ότι παρουσιάζει το βίντεο μέσα από το σταθμό του μετρό Μάελμπεκ, έχει αποδειχθεί ψεύτικο.
Ως είδηση ​​προέκυψε από την τρίτη έκρηξη στη βελγική πρωτεύουσα, που είχε ως στόχο τον σταθμό που βρίσκεται κοντά γραφεία της ΕΕ, και που πολλοί άρχισαν να μοιράζονται πιστεύοντας ότι είναι πλάνα του βομβαρδισμού.
Σύντομα όμως ανακαλύφθηκε ότι το βίντεο στην πραγματικότητα προήλθε από το βομβαρδισμό του Μετρό στο Μινσκ το 2011 που σκότωσε 15 και τραυμάτισε πάνω από 200 άτομα.
Η έκθεση της Independent βασίζεται σε μία πλάνη. Ήταν το κύριο μέσο μαζικής ενημέρωσης που δημοσίευσε τα βίντεο από την Μόσχα και το Μινσκ, ενώ αναφέρει ότι η χρήση των πλαστών βίντεο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκαλύφθηκε.
Το πιο θεμελιώδες ερώτημα: δύο περιπτώσεις ψεύτικων βίντεο:
Μπορούμε να εμπιστευθούμε τις εκθέσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες;
Συγκρίσεις: Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2016 έναντι του Μινσκ, 11 Απριλίου 2011. Το ίδιο βίντεο
Εδώ είναι ένα στιγμιότυπο του βίντεο που μεταδόθηκαν στα τηλεοπτικά δίκτυα και στο διαδίκτυο που απεικονίζουν την έκρηξη στο μετρό στις Βρυξέλλες, 22 Μάρτη του 2016.
αθεατη.εικονα βιντεο
Εδώ είναι το υποτιθέμενο βίντεο από την κάμερα παρακολούθησης CCTV, στον σταθμό του μετρό των βρυξελλών Μααλμπέκ. Η κάμερα παρακολούθησης CC είναι υπό τον έλεγχο των αρχών ασφαλείας του μετρό.
Τα βίντεο έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρο χρώμα, έχει αντιστραφεί οριζόντια, και επισημάνθηκε με τρόπο και δημοσιεύτηκε σαν να είχε προκύψει μόλις από τα γεγονότα της ημέρας.
Τώρα Συγκρίνετε το παραπάνω στο φωτογραφικό στιγμιότυπο από τις επιθέσεις στο Μινσκ τον Απρίλιο του 2011 που ακολουθήθηκε από βίντεο.
ΑΘΕΑΤΗ5
Οι αποδείξεις της απάτης είναι πολλές και σας παρουσιάζουμε την πιό τρανταχτή είδηση που είδαμε από την dailymail !!!
Πρίν από 1 μήνα περίπου, εκατοντάδες εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης από τέσσερις χώρες συμμετείχαν στη μεγαλύτερη Ευρωπαική άσκηση.
Τα επτά βαγόνια του μετρό θαμμένα σε χιλιάδες τόνους από μπάζα σε έναν εγκαταλειμμένο σταθμό παραγωγής ενέργειας.
Περισσότεροι από 1.000 «νεκροί» και «τραυματισμένα» σώματα σκορπισμένα σε ολόκληρη την ανατριχιαστική σκηνή.
Η ασκηση επιτρέπει στους εργαζόμενους να εξασκήσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστεί σε περίπτωση μείζονος καταστροφής, όπως μια τρομοκρατική επίθεση.
Το σενάριο περιλαμβάνει ένα κτίριο που καταρρέει για πολύβουο σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου Waterloo, το οποίο έχει εν μέρει χτιστεί σε ένα εγκαταλελειμμένο σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Κεντ.
2.000 εθελοντές καλύπτονται με αίμα οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως «θύματα», με ψεύτικα κομμένα άκρα και ανοιχτές πληγές αναπαριστώντας το αίμα ενός τέτοιου περιστατικού μεγάλης κλίμακας.
Μεγάλης κλίμακας τρυπάνι: Αυτή η φωτογραφία αποκαλύπτει τις εργασίες πίσω από την άσκηση multi-υπηρεσία, η οποία έχει λάβει πάνω από ένα χρόνο για να σχεδιάσουν. Το σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει ένα μπλοκ πύργος καταρρέει για να το πολύβουο σταθμό Waterloo του μετρό, έχει χτιστεί σε ένα εγκαταλελειμμένο σταθμό παραγωγής ενέργειας
ΑΘΕΑΤΗ6
ΑΘΕΑΤΗ7
ΑΘΕΑΤΗ8
ΑΘΕΑΤΗ9
ΑΘΕΑΤΗ10
ΑΘΕΑΤΗ11
Αφού διαβάσατε το άρθρο των συναδέλφων της Αθέατης γνώσης, διαπιστώσατε οτι τελικά οι επιθέσεις που έγιναν στις Βρυξέλλες ήταν μια οργανωμένη στημένη επιχείρηση τρομοκρατίας για να επιβάλλουν σε ολόκληρη την Ευρώπη αυστηρότερα μέτρα επιτήρησης, να ενοχοποιήσουν τους Τζιχαντιστές ως υπεύθυνους ώστε να μην αποκαλυφθούν οι πραγματικοί δράστες.
atheatignosi                  το ειδαμε    εδω